Naród / ojczyzna

Naród to grupa społeczna składająca się z ludzi mających świadomość swojej odrębności, których łączy wspólny język, ta sama historia i podobne tradycje. Ojczyzna jest z kolei pojęciem bardziej abstrakcyjnym i odnoszącym się do indywidualnego poczucia jednostki, która postrzega ją jako element swojej tożsamości kulturowej i społecznej. Naród i ojczyzna dla wielu osób są bardzo ważnymi wartościami, z którymi się identyfikują i które w dużym stopniu określają ich światopogląd oraz życiowe decyzje. Nic więc dziwnego, że tematyka związana z narodem i ojczyzną od tysięcy lat nieprzerwanie przewija się w literaturze i sztuce.

Portret Polaków i obraz społeczeństwa w „Dziadach” cz. III

Dramat Adama Mickiewicza powstał po upadku powstania listopadowego i ukazuje niejednoznaczny wizerunek Polaków podzielonych na wielkich patriotów gotowych do ofiarowania swojego życia i zdrowia w imię ojczyzny oraz na obłudnych zdrajców oddanych carowi. Tych pierwszych przedstawiono na podstawie tragicznych losów polskiej młodzieży, która jest tłamszona przez cara i jego kompanów. Cichowski, syn pani Rollinson, Żegota…

Kordian jako patriota – miłość do ojczyzny romantycznego bohatera

Do tematu patriotyzmu bardzo często odnosił się jeden z największych romantycznych poetów, a mianowicie Słowacki. Tak jest chociażby w „Kordianie”, gdzie tytułowy bohater to zindywidualizowany młodzieniec szukający ideałów, dla których warto poświęcić swoje życie. Początkowo taką wartością staje się miłość, lecz Kordian szybko się nią rozczarowuje, przez co podejmuje nieudaną próbę samobójstwa. Następnie wyrusza w…

„Ojczyzna” Rafała Wojaczka — analiza, interpretacja, omówienie

Autor tego dzieła odnosi się do ówczesnej, czyli komunistycznej sytuacji Polski. Podmiot liryczny na wzór litanii dokonuje porównania ojczyzny z matką. Obok siebie ustawia zarówno wzniosłe, jak i pospolite obrazy, jak np.: bolesna jak w połogu oraz pobożna jak partyjny dziennik, a także piękna niczym straż pożarna oraz prawdziwa jak gumowa pałka. Podniosłe wartości i…

„Rozważania o problemie narodu” Herberta. Interpretacja, analiza, omówienie

W „Rozważaniach o problemie narodu” autor prezentuje swoje zdanie dotyczące ogólnego pojęcia narodu, a nie określonego kraju, czyli Polski. Herbert nie mówi bowiem wprost o żadnym państwie, lecz o samym narodzie jako zbiorze jednostek połączonych kulturą, językiem i obyczajami. Podmiot liryczny poddaje w wątpliwość, czy takie sprawy jak wspólna lektura szkolna i ten sam obszar…

„Naród” – obraz Polaków i społeczeństwa w wierszu Czesława Miłosza

W wierszu „Naród” poeta ukazuje w nim swoje zdanie na temat narodu polskiego w obliczu powojennej rzeczywistości. Opinia ta okazuje się krytyczna, bo choć podmiot liryczny podkreśla heroizm, waleczność i bohaterskość Polaków, to jednocześnie zwraca uwagę na fakt, że po zakończeniu walk są oni narodem, który całkowicie nie radzi sobie z normalną, niewojenną rzeczywistością. Podkreśla,…

Obraz Polski i Polaków w „Weselu” – portret społeczeństwa u Wyspiańskiego

Dramat Stanisława Wyspiańskiego tworzony był w czasach, gdy Polska była podległa innym państwom, dlatego autor stara się przedstawić swoje spojrzenie na temat kondycji polskiego narodu w kontekście zjednoczenia się i podjęcia wspólnej walki narodowowyzwoleńczej. Wyspiański w swoim najsłynniejszym dziele opisuje tytułowe wesele, podczas którego spotykają się przedstawiciele dwóch najliczniejszych i najsilniejszych warstw społecznych, czyli chłopi…

Portret Niemców w „Lalce” Prusa

W „Lalce” mamy do czynienia z mieszczańską rodziną Minclów prowadzącą własny sklep na Podwalu. Głowa rodzina opisana przez Ignacego Rzeckiego w „Pamiętniku starego subiekta” jawi się jako człowiek niezwykle zdyscyplinowany i uporządkowany, a zarazem wymagający w stosunku do swoich pracowników. W krytyce i zwracaniu im uwagi nie przejmuje się tym, że Franc i Jan są…

Polskie pieśni bogoojczyźniane w różnych epokach

Polska to kraj mający bardzo bogatą historię i kulturę. Ponad tysiącletnia tradycja naszego narodu obfituje w różnego rodzaju znaczące wydarzenia, zarówno te pozytywne, jak Bitwa pod Grunwaldem czy Cud Nad Wisłą, jak i negatywne typu zabory czy komunizm. Niezależnie od oceny naszej historii bardzo ważną rolę odgrywały w niej pieśni bogoojczyźniane. Wznoszono je przede wszystkim…

Wady narodowe Polaków i ich krytyka w literaturze

Znane każdemu przysłowie dotyczące Polaków mówi, że „mądry Polak po szkodzie”. Oznacza to, Polacy że jako naród wykazujemy się krótkowzrocznością i dopiero kiedy zdarzy się coś poważnego, zaczynamy działać, lecz często okazuje się to zbyt późno. Zauważali to również pisarze różnych epok, jednak oni postanowili z tym walczyć za pomocą swoich dzieł. Na ich łamach…

Portret Polaków w literaturze – obraz polskiego narodu i społeczeństwa w wybranych dziełach

Polacy to naród o długiej i bogatej historii, która pełna jest wzlotów i upadków, zwycięstw i porażek oraz cierpienia i radości. Społeczeństwo polskie od lat jest inspiracją dla pisarzy przedstawiających jego obraz, analizujących jego stan oraz przybliżających stojące przed nim problemy i wyzwania. Z uwagi na troskę o jego los pisarze skupiają się przede wszystkim…

Wizje państwa polskiego w literaturze

Każde pokolenie staje wobec wyzwania, jakim jest zadbanie o kraj i zorganizowanie go w taki sposób, aby życie obywateli było lepsze. Ojczyzna jest bowiem wspólną wartością, o którą powinniśmy się troszczyć i starać się, żeby znajdowała się w jak najlepszym stanie. Choć cel jest jeden, to jednak drogi do jego osiągnięcia są wielorakie i często…

Motyw tęsknoty za ojczyzną w literaturze

Choć obecnie uczucia patriotyczne są mniej widoczne w świadomości społecznej niż choćby kilkadziesiąt lat temu, to z pewnością jeszcze dla wielu osób ojczyzna ma ogromne znaczenie. Wychowanie w lokalnej kulturze, przywiązanie do rodzinnych stron oraz narodowych wartości i przyzwyczajenie do tutejszych widoków stają się nieodłączną częścią życia każdego, kto ceni ojczyznę i pragnie jej dobra….

Obraz (portret) społeczeństwa polskiego w satyrze i karykaturze literackiej

Polacy to naród bardzo doświadczony przez historię, który przeżył wiele różnego tragicznych wydarzeń, takich jak chociażby 123 lata zaborów, liczne powstania, II wojna światowa czy pół wieku radzieckiej okupacji. Wszystkie te wydarzenia odcisnęły na nas piętno, sprawiając, że zarówno przez inne narody, jak i przez samych siebie jesteśmy postrzegani jako ludzie waleczni, bohaterscy i pomocni…

Jednostka a społeczeństwo w literaturze – oceń stosunek bohaterów do zbiorowości

Człowiek jest istotą społeczną, żyjącą pośród ludzi i w kontakcie z nimi określającą własną świadomość oraz osobowość. Bez drugiego człowieka nie bylibyśmy tym, kim jesteśmy, ponieważ społeczeństwo wraz ze swoją kulturą, tradycjami i obyczajami jest najważniejszym elementem definiującym nasze „ja”. Stosunek jednostki wobec niego może być jednak bardzo różny, ponieważ jedni preferują samotność i dystansują…

Romantyczna i pozytywistyczna koncepcja patriotyzmu w literaturze

Epoki romantyzmu i pozytywizmu przypadają na XIX wiek, w którym Polska była krajem zniewolonym, pozbawionym niepodległości i podzielonym przez zaborców. Wówczas nasz naród stanął przed obliczem zatracania swojej wspólnoty, w związku z czym polscy patrioci byli zobowiązani, aby do tego nie dopuścić. Tę świadomość mieli również pisarze tworzący w epokach romantyzmu i pozytywizmu, dlatego na…

Motyw patriotyzmu i bohaterowie-patrioci w literaturze polskiej

Patriotyzm to postawa moralna, która wiąże się z umiłowaniem ojczyzny i gotowością do aktywnego działania na jej rzecz. W dzisiejszych czasach termin ten jest nieco zapomniany i w świadomości społecznej nie odgrywa tak dużego znaczenia jak chociażby 150, 200 czy 300 lat temu. Wówczas Polska borykała się z wieloma problemami, znajdowała się pod zaborami i…

Doświadczenia bohaterów literackich związane z utratą ziemi rodzinnej w utworach drugiej połowy XIX wieku

Druga połowa XIX wieku to okres, kiedy z powodów politycznych Polacy zmuszeni byli do walki o ziemię rodzinną. Zabory sprawiły, że istniało ryzyko jej odebrania przez okupantów, lecz mimo to często ze wszystkich sił starano się, aby zachować własny kawałek ziemi i nie oddawać go w ręce Rosjan, Niemców czy Austriaków. Utrata ziemi rodzinnej mogła…

End of content

End of content